IMG_5975
Vår Miljöpolicy

• Vi skall arbeta med resurssnåla metoder och integrera miljöfrågor som en naturlig del i vårt arbete.
• Vi skall betrakta lagar och förordningar som minimikrav och bedriva ständigt
förbättringsarbete utifrån uppställda miljömål.
• Vi skall hushålla med naturresurser, undvika spill samt begränsa avfall och föroreningar.
• Vi skall öppet redovisa vår miljöpåverkan och kommunicera miljöfrågor med kunder och övriga intressenter.
• Vi skall påverka våra leverantörer till ansvarsfullt miljöarbete och beakta miljöfrågor vid upphandling.
• Vi skall ständigt sträva efter att minska mängden avfall, vår energiförbrukning,
miljöpåverkan i vårt användande av emballage och hitta nya effektivare och miljövänligare transportlösningar.
Tillstånd
Vår verksamhet regleras av myndighetstillstånd. I detta finns gränsvärden uppsatta för buller, utsläpp av spillvatten i avloppet och kontroll av kylmedia.
Biprodukter
Spilldeg vid degberedning återgår om möjligt snarast i produktion. För övrig spilldeg som ej kan återanvändas omgående görs för ändamålet unika produkter såsom limpbullar, kransar
& kaffebröd på wienerdeg. Kantbitar från brödskivning av franskdeg används till ströbröd, överblivet kaffebröd till skorpor. Övriga, överblivna samt kasserade brödprodukter går till djurfoder.
Avfall
Avfall skall sorteras och transporteras för återvinning på miljövänligaste sätt.
Energiåtervinning
Vid bakning utvecklas mycket värme som vi själva återvinner för uppvärmning av egna produktions-, kontor & personalutrymmen. Värmeåtervinning sker från såväl våra ugnar som våra kylkompressorer.
Köldmedier
I bageriet används kyl- & frysmaskiner, dessa innehåller några olika köldmedier vilka, vid ett eventuellt utsläpp, har en mycket begränsad påverkan på ozonlagret.
Förpackningar
Till våra förpackade produkter används vaxat papper, kartong, plast eller wellpapp. Dessa material kan återvinnas på vanligt sätt. Mer än 80% av produkterna som levereras från bageriet säljs som "lösbröd" utan förpackningsmaterial och i returbackar tillverkade av miljövänlig, återvinningsbar plast. Till våra egna enheter och vissa externa kunder
sker transporter i för ändamålet avsedda transportbackar (modifierade, begagnade
bageristick) för att undvika någon form av förpackningsemballage. Detta är en lösning som vi i första hand eftersträvar. Majoriteten av det mjöl vi själva köper in sker i storaoch välfyllda transportbilar direkt från kvarnen till vår siloanläggning för att helt undvika förpackningsemballage (mjölsäckar).
Transporter
Transporterna till egna enheter, återförsäljare & externa kunder sker i egna bilar. Något fungerande alternativ till denna fordonstrafiktrafik finns inte för närvarande. Genom att köra med så fulla bilar som möjligt från bageriet minimerar vi koldioxidutsläppen. I takt med att
bilarna byts är ambitionen att alla våra bilar i framtiden enbart skall drivas på etanol.
Inköp av råvaror till egen produktion sker i möjligaste mån av lokala kvarnar med närodlade spannmål.
Vad händer vid bakning?
Vid degjäsning omvandlas förjäsbara kolhydrater till etanol och koldioxid i gasform. Så skapas de gasblåsor som gör att degen ”jäser”. Eftersom denna jäsprocess utgår från förnyelsebar råvara sker inget nettotillskott av koldioxid i atmosfären.
Råvaror
Vi strävar efter att använda oss av ekologiska råvaror i den mån det ej inkräktar på kvaliteten. Vi samarbetar med de bästa leverantörerna på marknaden som i sin tur har en miljöpolicy som ligger i samma linje som vår egen.